Regulamin

4 października 2019 r.

 1. Postanowienia ogólne
 1. Definicje:

Regulamin – niniejszy regulamin.

Usługodawca – Nowe Media Rolnicze Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 14D, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000578558, NIP 894 306 69 85, REGON 362676062, o kapitale zakładowym 350000.00 złotych, adres e-mail: kontakt@nowemediarolnicze.pl.

Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.

Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy (Użytkownika), przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Serwis – informacyjny interaktywny serwis internetowy cenynawozow.pl znajdujący się w pod adresem internetowym www.cenynawozow.pl, stanowiący platformę internetową będącą własnością Usługodawcy, za pomocą której świadczy on na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną na które składa się kompleks uprawnień dla Użytkownika, dostępnych w ramach funkcjonalności Serwisu;

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania Serwisu, w tym ogólne zasady realizacji przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331).
 2. Serwis jest administrowany przez Usługodawcę.
 3. Regulamin udostępniony jest przez Usługodawcę nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Użytkownika w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. Poszczególne usługi (w tym usługi świadczone przez podmioty trzecie) w Serwisie mogą podlegać osobnym regulaminom. Usługodawca określa w Serwisie jakie usługi podlegają takim osobnym regulaminom.
 5. W ramach Serwisu Usługodawca może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić Użytkownikom możliwość dostępu do innych serwisów bądź usług świadczonych przez podmioty trzecie. Do usług świadczonych przez takie podmioty stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez takie podmioty, obowiązujące w ramach ich serwisów, a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za takie usługi bądź serwisy.
 6. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z Usług niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub w wersjach nowszych, z włączoną obsługą plików ‘cookies’: Internet Explorer 11; Firefox 35.0.1; Safari 8.0.3; Google Chrome 40.0.2214; Opera 27.0.1689).
 7. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 1. Użytkownik
 1. Status Użytkownika Serwisu uzyskuje każda korzystająca z niego osoba fizyczna posiadająca w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i nieodpłatne. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu dana osoba jest zobowiązana do niekorzystania z Serwisu.
 2. Dostęp do Serwisu dla Użytkowników możliwy jest bez konieczności dokonywania rejestracji w Serwisie, z zastrzeżeniem postanowień pkt IV Regulaminu.
 1. Korzystanie z Serwisu
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w internecie (Netykieta) oraz dobrymi obyczajami. Użytkownik jest w szczególności zobowiązany do: a) powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników; b) powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność lub dobre imię innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich jednostkowo wyrażonej zgody, jak również powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji; c) niewykorzystywania Serwisu – również pośrednio – w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej; d) powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących; e) niepodszywania się pod inne osoby; f) powstrzymania się od umieszczania w Serwisie oraz przekazywania za jego pośrednictwem treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujące przemoc, nagannych moralnie, naruszających dobre obyczaje i zasady Netykiety; g) powstrzymywania się od innych zachowań, które mogłyby zostać uznane za zachowania oczywiście niepożądane, naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem Serwisu.
 2. Korzystanie z Serwisu nie zwalnia z zastosowania wszystkich obowiązujących podczas zwykłej rozmowy norm zachowania. Nadużycie formy wypowiedzi, w szczególności tzw. netykiety, jak również używanie form rozkazujących, zwrotów powszechnie uznawanych za wulgarne są niemile widziane i używanie ich grozi otrzymaniem ostrzeżenia lub usunięciem wpisu. W szczególności zabronione są posty zawierające groźby i obelgi. Ponadto Użytkownicy powinni dbać o poprawność gramatyczną i ortograficzną zamieszczanych postów.
 3. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkowników z treści oraz materiałów należących do Usługodawcy, w tym szaty graficznej Serwisu i poszczególnych jego elementów, w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest: a) zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem; b) umieszczanie odesłań do Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów; c) zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy; d) rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania.
 4. Udostępniając treści lub materiały w Serwisie Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji niewyłącznej do wszelkich zawartych w nich utworów (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) w zakresie niezbędnych do publikacji danych treści lub materiału w ramach Serwisu. Licencja udzielona zostaje na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych, z prawem do udzielania sublicencji.
 5. Użytkownik oświadcza, że posiada tytuły prawne do wszelkich treści i innych materiałów opublikowanych przez niego w Serwisie w zakresie niezbędnym do ich publikacji w mediach Usługodawcy. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: a) treści i materiały te nie naruszają praw lub dóbr osobistych osób trzecich; b) treści i materiały te są wolne od wad prawnych; c) wykorzystanie tych treści i materiałów przez Usługodawcę nie naruszy praw lub prawnie chronionych dóbr osób trzecich; d) treści i materiały są zgodne z obowiązującym prawem.
 6. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników w Serwisie treści i innych materiałów, które: a) są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego; b) są zniesławiające, obraźliwe lub naruszające chroniony interes osób trzecich; c) są wulgarne, obsceniczne pornograficzne lub w inny sposób sprzeczne z akceptowanymi normami obyczajowymi lub mogące zagrozić nieletnim; d) są pochwalające lub nawołujące do nienawiści, przemocy, nienawiści rasowej lub religijnej, faszyzmu, nazizmu, komunizmu; e) są reklamą lub niezamówioną informacją handlową; f) służą do usuwania, modyfikacji, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania przetwarzania, gromadzenia lub transferu takich danych, zakłócania pracy systemów lub sieci teleinformatycznych, zakłócania lub usuwania, zabezpieczeń technicznych oraz systemów DRM; g) umożliwiają nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w jakichkolwiek systemach komputerowych lub sieciach teleinformatycznych, w szczególności kodów dostępu oraz haseł.
 7. Oznaczenia umieszczane w Serwisie podlegają ochronie na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej, ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
 8. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących funkcjonowania Serwisu lub sposobu korzystania z niego, Użytkownik, może skontaktować się z działem pomocy technicznej poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@cenynawozow.pl
 9. Usługodawcy przysługuje w każdej chwili prawo oceny wszelkich treści oraz materiałów zamieszczanych lub zamieszczonych na łamach Serwisu, pod kątem zgodności z wymogami Regulaminu lub Netykiety oraz przepisów prawa.
 10. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę informacji o bezprawnych charakterze zamieszczonych w ramach Serwisu materiałów, Usługodawca uprawniony będzie do podjęcia decyzji o ich usunięciu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. Usługi w ramach Serwisu

Usługami oferowanymi w ramach Serwisu są w szczególności następujące Usługi:

Udostępnianie zawartości Serwisu

Dostęp do przeglądania i odczytywania przez Użytkownika materiałów (tekstów, zdjęć, grafik, danych itd.) zamieszczanych w Serwisie, udostępnianych przez Usługodawcę w ramach Serwisu, polegający na świadczeniu na rzecz Użytkownika, na jego żądanie, usługę wyświetlenia strony zawierającej informacje o tematyce związanej z profilem Serwisu, w ramach której w szczególności udostępniane będą teksty, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe itp.

Komentarze

Użytkownicy mają prawo do umieszczania komentarzy do materiałów redakcyjnych znajdujących się w Serwisie za pomocą formularzy do tego przeznaczonych znajdujących się w wybranych przez Usługodawcę miejscach Serwisu. Usługodawca ma prawo usunięcia komentarzy naruszających postanowienia Regulaminu. Usługodawca ma prawo bez podania przyczyn, zawiesić możliwość umieszczania komentarzy dotyczących danego wątku/tematu w ramach Serwisu. Usługodawca może zmienić zasady funkcjonowania komentarzy.

Newsletter

Użytkownicy, którzy zainteresowani są otrzymywaniem Newslettera Serwisu (zawierającego w szczególności wybrane artykuły z Serwisu, informacje związane z Serwisem, w tym dotyczące nowości pojawiających się w Serwisie oraz inne informacje związane z tematyką Serwisu oraz Serwisem), mają możliwość otrzymywania takich Newsletterów poprzez podanie, w ramach dostępnego na stronach Serwisu formularza, swojego adresu e-mail, na który takie Newslettery chcieliby otrzymywać oraz potwierdzenie subskrypcji Newslettera poprzez skorzystanie z linku aktywacyjnego przesłanego przez Usługodawcę na podany adres e-mail. Potwierdzenie subskrypcji w opisany sposób jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Usługodwcę danych osobowych Użytkownika (adresu e-mail i ewentualnie imienia, jeśli zostało podane) w celu wysyłki Newslettera. Użytkownik ma możliwość wypisania się (rezygnacji) z Usługi Newslettera oraz odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie poprzez wysłanie maila z informacją o rezygnacji (odwołaniu zgód) w przedmiotowym zakresie na adres: kontakt@cenynawozow.pl lub skorzystania z linku potwierdzającego rezygnację z Newslettera, umieszczonego w każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter.

 1. Postępowanie reklamacyjne
 1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.
 2. Reklamacje powinny być przesyłane w szczególności na adres mailowy: kontakt@cenynawozow.pl w formie elektronicznej. Wiadomość mailowa w polu temat wiadomości powinna zawierać słowo: „reklamacja” i powinna zawierać: (1) przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie (2) oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres e-mail).
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika celem uzupełnienia informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Użytkownika informacja będą niepełne i w związku z tym rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę będzie niemożliwe.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w reklamacji.
 5. Użytkownik będący konsumentem, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 1. Zawarcie i rozwiązanie umowy. Odstąpienie od umowy
 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje przez Użytkownika zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Usługodawcę, tj. odpowiednio dla Usługi: (1) udostępnienia zawartości Serwisu – z momentem wejścia na stronę URL Serwisu, (2) Usług świadczonych na wyraźne życzenie Użytkownika, tj. w szczególności Usług komentowania materiałów znajdujących się w Serwisie, Usługi Newsletter – z momentem wypełnienia i wysłania odpowiedniego formularza lub/i z momentem wyrażania woli przez Użytkownika na świadczenie konkretnej Usługi lub/i po spełnieniu określonych przez Usługodawcę wymagań.
 2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą odpowiednio:
  a) opuszczenia przez Użytkownika Serwisu, b) rezygnacji przez Użytkownika z danej Usługi (poprzez przesłanie maila z żądaniem w przedmiotowym zakresie na adres mailowy: kontakt@cenynawozow.pl lub poprzez wypełnienie stosownego formularza (o ile w przypadku danej Usługi jest on dostępny) na
  stronie Serwisu, c) decyzji Usługodawcy o rozwiązaniu umowy, która może być spowodowana: i) naruszeniami postanowień Regulaminu ze strony Użytkownika (działania w tym zakresie podejmowane są stosownie do postanowień Regulaminu); ii) odmową Użytkownika udzielenia Usługodawcy niezbędnych zgód lub danych niezbędnych do świadczenia danej Usługi; iii) problemami technicznymi po stronie Użytkownika, uniemożliwiającymi świadczenie dla niego Usługi przez Usługodawcę.
 1. Prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną (stosownie do pkt 2 powyżej) przysługuje Użytkownikowi w każdej chwili (bez zachowania okresu wypowiedzenia).
 2. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia zgodnie z przepisami ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 683).
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Za rozpoczęcie świadczenia usług uznaje się dokonanie przez Użytkownika jakiejkolwiek czynności stanowiącej korzystanie z funkcjonalności Serwisu.
 4. Odstąpienie konsumenta od umowy może nastąpić poprzez przesłanie przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej do Serwisu na adres e-mail: kontakt@cenynawozow.pl.
 1. Odpowiedzialność Usługodawcy
 1. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i jego dostępności przez całą dobę a także aby informacje zamieszczane w ramach Serwisu były jak najwyższej jakości.
 2. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by wszelkie ewentualne nieścisłości techniczne oraz błędy typograficzne w informacjach zawartych w Serwisie były eliminowane na bieżąco.
 3. Usługodawca zastrzega prawo do: a) zmiany cech użytkowych i możliwości Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności lub czasowego zaprzestania świadczenia wybranych Usług dostępnych w ramach Serwisu; b) okresowych przerw technicznych niezbędnych do rozwijania Serwisu oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii. Usługodawca dołoży wszelkiej starań, aby nie wpływały one na jakość świadczonych w ramach Serwisu Usług; c) zaprzestania, świadczenia Usług w ramach Serwisu w stosunku do Użytkownika, który narusza postanowienia Regulaminu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z prowadzenia Serwisu po wcześniejszym powiadamianiu o tym fakcie Użytkowników.
 5. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby wszelkie aplikacje umieszczone w ramach Serwisu działały poprawnie.
 6. Usługodawca nie świadczy usług archiwizowania plików, danych lub informacji.
 7. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Wpisy zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników.
 9. Usługodawca zastrzega, że Usługi świadczone w ramach Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności: a) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie haseł do konta, ujawnianie danych osobowych; b) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Użytkownika, w przypadku gdy nastąpiło to z jego winy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu; c) za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika danych oraz informacji z Serwisu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.; d) za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem; e) za działanie serwerów i ich skutki, na których znajdują się skrzynki pocztowe Usługobiorców, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Usługodawcę do Usługobiorcy.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacje dotyczące zmian Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom poprzez umieszczenie takiej informacji na stronie Serwisu w terminie 7 dni przed ich wejściem w życie. W przypadku braku zgody Użytkownika na dokonane zmiany Regulaminu, Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.
 2. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z jakichkolwiek powodów, w części lub w całości, dotknięte sankcją nieważności, Usługodawca zobowiązuje się do dokonania takich zmian jego treści, by nieważność ową usunąć. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.
 3. Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.10.2019 r.