Wiadomości

Nawozy wieloskładnikowe to nawozy mineralne, które zawierają dwa lub więcej pierwszoplanowych składników pokarmowych (azot, fosfor, potas) roślin. Stosunek N:P:K w aplikowanym nawozie należy dostosować do potrzeb, ustalając odpowiednie proporcje między poszczególnymi składnikami.

Wyróżnia się nawozy wieloskładnikowe mieszane, czyli takie, które otrzymuje się przez mechaniczne mieszanie składników (np. superfosfatu z siarczanem amonu) oraz takie, które otrzymuje się w reakcjach chemicznych (np. fosforany amonowe). Zazwyczaj fosforany amonowe miesza się z solami potasowymi. Otrzymuje się wtedy z nawozu dwuskładnikowego (NP) nawóz trójskładnikowy (NPK).

Stosowanie nawozów wieloskładnikowych zmniejsza pracochłonność, ponieważ zmniejsza liczbę zabiegów nawożenia.